Acte utile

Primăria Comunei Dobroteasa

Inregistrarea nasterii:

Termenul pentru declararea si inregistrarea nasterii copilului este de 15 zile de la data nasterii. Inregistrarea nasterii copilului se face pe baza declaratiei verbale a oricaruia dintre parinti, prezentandu-se urmatoarele documente:

 * Certificatul medical constatator al nasterii, intocmit pe formular tip, care va trebui sa poarte numar de inregistrare, data certa, sigiliul unitatii sanitare, semnatura si parafa medicului;
 * Certificatul de nastere si actul de identitate al mamei si al declarantului, daca nasterea nu este declarata de mama;
 * Certificatul de casatorie al parintilor copilului, daca sunt casatoriti.

Inregistrarea casatoriei:
Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei locale in a carei raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul (resedinta) unul din viitorii soti. Pentru incheierea casatoriei, viitorii soti trebuie sa prezinte fiecare urmatoarele acte:
 * Declaratia de casatorie, completata personal de catre viitorii soti, in scris, la oficiul de stare civila al locului de domiciliu al unuia dintre ei;
 * Actul de identitate;
 * Certificatul de nastere în original si în copie;
 * Certificatul medical privind starea sanatatii (certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii si trebuie sa cuprinda mentiunea expresa ca persoana se poate sau nu se poate casatori);
 * Acte, in original si copii, din care sa rezulte desfacerea casatoriei anterioare sau decesul sotului/sotiei, daca este cazul.


Inregistrarea decesului:
Declaratia de deces se face verbal, de catre membrii familiei decedatului, in termen de 3 zile de la data incetarii din viata a persoanei. In lipsa familiei, decesul este declarat de catre vecini, administratorul imobilului, medicul sau alt cadru sanitar din unitatea sanitara unde s-a produs decesul. O data cu declaratia de deces, declarantul va depune urmatoarele acte:
 * Certificatul constatator al decesului, întocmit si semnat de medicul care a facut constatarea în care trebuie consemnata cauza decesului, fara prescurtari;
 * Actul de identitate al celui decedat;
 * Livretul militar sau adeverinta de recrutare în cazul persoanelor supuse obligatiilor militare
 * Actul de identitate al persoanei care declara decesul.


Ajutor de inmormantare:
Conform Legii nr. 416/2001
Pentru a beneficia de ajutorul de înmormântare aveti nevoie de urmatoarele acte:
 * Certificat deces (copie si original)
 * Act de identitate al solicitantului
 * Act de stare civila al solicitantului din care sa rezulte relatia de rudenie cu decedatul (mostenitor, tutore, curator)
 * Dovezi privind suportarea înmormântarii 
Ajutorul de înmormântare se acorda numai persoanelor care au beneficiat de ajutorul social


Acte necesare acordarii ajutorului social:
Conform Legii nr. 416/2001
 * Acte de identitate ale tuturor membrilor familiei
 * Certificat de nastere parinti si copii
 * Certificat de casatorie
 * Buletin de identitate sau carte de identitate
 * Hotarâre definitiva de încuviintare a adoptiei sau a plasamentului (pentru copilul minor)
 * Adeverinta de elev sau student
 * Acte din care sa rezulte încadrarea în categoria persoanelor cu handicap
 * Adeverinte eliberate de AJOFM
 * Adeverinta venit eliberat de primaria de domiciliu
 * Adeverinte medicale (apt de munca)
 * Cupon pensie; somaj; salariu sau orice alte venituri permanente
 * Cupon alocatie de stat pentru copii (CEC)
 * Cupon alocatie suplimentara pentru familii cu multi copii
 * Cerere tip
 * Dosar cu sina

 Toate actele vor fi prezentate în copie "xerox" si original.

 

Stiri MDRAP

Ultimele stiri